Cymru

Mae gan Cymru boblogaeth o 3,113,000. Mae ganddi:

  • 150 pobl fesul bob cilometr sgwâr;
  • 18% o fobl dan 16 oed;
  • 20% o bobl dros 65 oed;
  • 14% o bobl sy’n hawlio budd-daliadau;
  • dreth gyngor cyfartalog band D o £1,374

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o berfformiad Cymru. Mae'n dangos sut mae perfformiad Cymru yn cymharu â blynyddoedd blaenorol a sut mae'r bwlch rhwng y cynghorau yng Nghymru sy'n perfformio gorau a gwaethaf wedi newid. Mae'n dangos hefyd sut mae pobl sy'n byw yng Nghymru yn teimlo am eu cyngor lleol.

Perfformiad Cymru o'i gymharu â'r llynedd

Mewn faint o'r dangosyddion wnaeth Cymru berfformio'n well na'r llynedd?

Mewn faint o'r dangosyddion wnaeth Cymru berfformio'n waeth na'r llynedd?

Y bwlch rhwng y cynghorau sy'n perfformio gorau a gwaethaf yng Nghymru o'u cymharu â'r llynedd

Faint o’r dangosyddion sy’n dangos bod y bwlch rhwng y cynghorau sy’n perfformio gorau a gwaethaf wedi culhau?

Faint o’r dangosyddion sy’n dangos bod y bwlch rhwng y cynghorau sy’n perfformio gorau a gwaethaf wedi lledu?

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gwblhau gan sampl o bobl ledled Cymru, yn cynnwys nifer o gwestiynau am wasanaethau awdurdodau lleol yng Nghymru er mwyn helpu i ddeall barn pobl am y gwasanaethau hynny.

Faint o bobl yng Nghymru sy’n credu bod eu cyngor lleol yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel?

Faint o bobl yng Nghymru sy’n credu bod eu cyngor lleol yn dda wrth adael i bobl wybod sut mae’n perfformio?

Faint o bobl yng Nghymru sy’n credu bod eu cyngor lleol yn gwneud popeth mae’n gallu i wella’r ardal leol?

2016-17

Dangosir gwybodaeth i’r rhif cyfan agosaf